Vi får saker gjorda!
💙 Ny temalekpark med 60% återbruk på Storegården
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Lasershow på torget vid nyår
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Förvärv av gamla SAAB-området för säkrade arbetstillfällen
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Minskat skuldsättningen hos Eidar, genom försäljning
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Ny tivolilekpark
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Minskat skuldsättningen hos Eidar
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Infört två timmars fri parkering i centrum
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Ökat besökare med 11% till centrum under 2023
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Sommarpuls på torget
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Ljuspromenad på Spikön
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Utvecklat Vårviks gård som utflyktsmål
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Elektriskt sommartåg i centrum invigs 15 juni 2024
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Beslut om äldreomsorg och boende på Vårvik
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Beslut om äldreomsorg, förskola och byggnation av boende på Vårvik
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Infört digitala bygglov och blivit bäst i Sverige på bygglovsärenden
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Skridskobana på torget
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Slottsträdgård och utveckling av Villa Elfhög
Läs mer om vår politik här
Vi får saker gjorda!
💙 Äventyrsgolf i stadsparken
Läs mer om vår politik här
Föregående bild
Nästa bild

Fördjupa dig i Moderaternas 117 punkter för ett starkare Trollhättan

1. ✅ Det ska löna sig att gå till arbetet. Lokalskatten ska återställas, så att den som tjänar minst får behålla mest.

2. ✅ Minska kostnaden för kommunens politiska organisation genom att minska antalet nämnder och storleken på dessa. Det sker exempelvis genom att ta bort Andre vice ordförande och utskott. Effektiviserar och stärker samarbete.

3. ✅ Minska skuldsättningen i de kommunala bolagen genom att införa krav på egenfinansiering – för att minska skuldkvoten per invånare.

4. ✅ Sänka partistödet och gör det mer jämlikt så att alla partier ges samma möjlighet, oberoende av storlek, att nå väljaren med sina budskap, i syfte att öka demokratin.

5. Förebygga bidragsbrott genom att inrätta en central funktion i staden som arbetar tillsammans med andra myndigheter.

6. Tjänstemän ska polisanmäla all form av misstanke om bidragsfusk inom stadens verksamheter.

7. ✅ Det kommunala bostadsbolaget ska intensifiera arbetet med att dra in hyreskontrakt vid upptäckt fusk.

8. Dra in lokalt försörjningsstöd till föräldrar som brister i föräldraansvaret att säkerställa att barnen inte snattar, bränner bilar eller utsätter andra för våld och hot på kvällar och helger.

9. ✅ Verka för innovation och nytänkande inom staden genom att införa utmärkelsen ”Årets misstag” bland dess anställda – i syfte att öka modet att våga pröva och tänka nytt!

10. ✅ Öka takten för digitalisering inom staden med en digital fond där tjänstemän och medarbetare kan ”pröva och öva” med fokus på att hitta digitala lösningar, effektivisera och optimera stadens verksamheter.

11. Pröva okonventionella initiativ, såsom exempelvis sex timmars arbetsdag, för att lyfta arbetsmiljön inom äldreomsorgen med stor personalomsättning och hög sjukfrånvaro. 

12. Införa Lagen om valfrihet inom samtliga områden, inklusive äldreomsorgen. För stärkt inflytande och valmöjlighet hos omsorgstagaren och dess anhöriga.

13. ✅ Förenkla biståndsbedömningen för äldre så att man snabbare får stöd i form av hemtjänst samt öka friheten att själv bestämma hur tiden ska användas.

14. ✅ Skapa en attraktiv pensionärsstad med hög livskvalitet genom att exempelvis verka för att anställa en kommunläkare i syfte att minimera antalet vårdkontakter.

15. Skapa kreativa mötesplatser på landsbygden genom att tillse att fler privata trygghetsboenden med attraktiva bostadsmijöer som uppmuntrar till social samvaro byggs.

16. Erbjuda gratis trygghetslarm till de över 70 år som önskar.

17. Omsorgstagaren ska ha möjlighet att påverka vilket Särskilt boende man vill flytta till.

18. ✅ Inför små arbetslag i hemtjänsten för att får kontinuitet och trygghet hos omsorgstagarna i eget boende.

19. ✅ Utveckla valfriheten kring måltiderna i hemtjänsten, i syfte att få en bättre måltidsupplevelse.

20. Inrätta enheter på Särskilda boenden där man får ta med sitt husdjur; hund eller katt som sällskap.

21. ✅ Införa ”Ung Omsorg” – feriejobb för unga hela året.

22. ✅ Införa språkkrav för anställda inom vård- och omsorgsyrken.

23. ✅ Erbjuda ett mer varierat och individanpassat utbud av bostadsalternativ för personer med funktionsnedsättning.

24. Öka vårdkompetensen inom äldreomsorgen med fler sjuksköterskor och fler läkare på plats, i syfte att minska belastningen på sjukhusen.

25. ✅ Personalens schemaläggning ska ske ute i verksamheterna. Personalen ska ges möjlighet att påverka sin arbetstid. Rätten till heltid ska finnas men ej vara tvingande.

26. Inrätta anhörigstöd för att säkerställa en skälig vardag för de som väljer att avlasta vårdbehov för anhörig såsom äldre förälder.

27. Tillskapa fler platser inom äldreomsorgen i stadens centrala delar samt i Åsaka. Ambitionen om framtidens äldreboende måste höjas när alltfler blir äldre och ställer högre krav på individanpassad verksamhet.

28. Möjliggöra för fler seniorboenden och trygghetsboenden, gärna i anslutning till äldreboenden, för att undvika att äldre tvingas flytta för långt den dag de är i behov av äldreboende.

29. Införa ett internt chefsutbildningsprogram inom förvaltningen. Våra chefer behöver bättre utbildning och stöd inom förvaltningen.

30. Införa MAR, (Medicinskt Ansvarig Rehabiliteringsterapeut) – likställt MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) som komplement till MAS.

31. Endast anställa utbildad personal inom LSS (Lagen om Särskilt Stöd) och erbjuda kontinuerlig fortbildning för medarbetare inom området.

32. Stoppa underfinansieringen i skolan för höjd kvalitet, trygghet och bättre resultat.

33. Minska barngrupperna i förskolemiljö till max 15 barn per grupp. 

34. Införa utbildning och resursförstärkning för sänkt stress och ljudnivå i förskolemiljö – i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för pedagogerna. 

35. Delge likvärdig information om samtliga förskolor, både fria och kommunala, i syfte att ge större valfrihet för barnfamiljer så att alla kan hitta en lösning som passar dem, oberoende av socialt och ekonomiskt nätverk, språkkunskaper eller tidigare förkunskaper kring skolsystem. Valfrihet och integration på riktigt.

36. Verka för en återstart av skola årskurs 4-9 i Kronogården, i privat regi med tydlig profil. 

37. Verka för samverkan med friskolor, för elevens bästa och skattebetalarens mesta möjliga resursutnyttjande och valfrihet. 

38. Säkerställa rutiner och arbetssätt för att tidigt upptäcka kunskapsutmaningar och kunna sätta in relevanta insatser med speciallärarteam. 

39. Införa fria busskort för alla skolelever så att de som önskar byta till en skola utanför sitt närområde kan göra det oberoende av skjuts. Integration på riktigt.

40. Införa ett gymnastikpass mer per vecka i kommunal för- och grundskola i syfte att öka folkhälsan och inlärningen hos våra elever. 

41. Ge rektorer och lärare mer resursstöd i sitt arbete, likvärdigt alla huvudmän, i syfte att säkerställa minskat administrativt arbete.  

42. Satsa på läromedel för att minimera antalet stenciler och sliten skollitteratur – i syfte att ge eleverna en positiv och stimulerande lärandemiljö. 

43. ✅ Konkurrensutsätta SFI-utbildningen i syfte att säkerställa att aktivt arbete görs för att få ut deltagarna i arbete efter avslutad utbildning. 

44. Kravställa resultat och deltagande i SFI mot berättigande av försörjningsstöd.

45. ✅ Använda “San Diego-modellen” för ett brett trygghetsskapande arbete där kommun och socialtjänst, företag, polis, föreningsliv samverkar för att, likt grannsamverkan mot inbrott, bekämpa brottslighet i alla former.

46. ✅ Inrätta ett brottsförebyggande råd i syfte att arbeta preventivt för att minska nyrekryteringen till kriminella nätverk. 

47. Använda flexibel belysning på otrygga platser med digitala smarta lyktstolpar som har förmågan att tända upp, skicka alarm och övervaka vid nödrop. Det är en rättighet att kunna röra sig tryggt och säkert på Trollhättans gator och torg.

48. Mäta drogförekomst i avloppsvattnet samt koppla detta till åtgärdsplaner för proaktiv information och utbildningsarbete knutet till narkotikaanvändning i olika stadsdelar.

49. ✅ Satsa på narkotikahundar som ett förebyggande arbete i skolor, föreningslokaler och på offentliga platser. 

50. Upphandla digital tjänst med överfallslarm och gps-markering som invånare fritt kan erbjudas att använda för ökad känsla av trygghet kvällstid och helg.

51. ✅ Fullfölja trafiköversynen i centrala staden i syfte att öka tillgängligheten samt att minska andelen enkelriktade gator med begränsad attraktionskraft som följd.

52. Stärka laddinfrastrukturen med fler snabbladdare samt erbjuda alternativa bränslesorter såsom exempelvis vätgas och biogasladdning som del av vår lokala energimix. Ja till bilar, nej till utsläpp!

53. Medverka i European Green Capital i syfte att utveckla växtlighet och trivsel i staden.

54. Tillvarata gamla banvallen som användes av Nohab på Innovatum för att ställa om den till gång- och cykelväg – ett snabbstråk genom staden från Resecentrum till Innovatum. 

55. Utveckla Åkerssjö och möjliggör en centralt belägen badplats. Vid fall av sträckningen ”Norra alternativet”, skapa en ny slussled och anlägg en ”Playa del Nohab” vid tidigare Åkerssjö.

56. Utjämna skillnaden på kommunala avgifter för stad och landsbygd. Hela kommunen ska leva!

57. ✅ Bygga äldreboenden i Åsaka och på Vårvik samt bygga ett nytt korttidsboende. 

58. Fastställa en tydlig utvecklingsplan för tätorterna på landsbygden.

59. ✅ Arbeta aktivt för ett tågstopp i Upphärad.

60. Underlätta och förenkla för byggnation på landsbygden i syfte att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle där självförsörjning och härproducerade livsmedel blir en naturlig pusselbit.

61.  Samarbete ”Familjen Trollhättan”, i syfte att maximera utvecklingskraften, synergieffekter och minska skattekostnaderna mellan Trollhättan, Grästorp, Essunga, Lilla Edet och Vänersborg.

62. Omvandla miljonprogram till en möjlig bostadskarriär genom att möjliggöra ombildning till bostadsrätt. 

63.  Säkerställa att det finns lediga villatomter genom en ”kvarboendegaranti” för studenter och tillfälligt boende i Trollhättan – privata eller kommunala.

64. Arbeta för bättre tågförbindelser mellan Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla.

65.  Upprätta en plan för att täcka behov av volymparkering/parkeringshus i centrala staden – i syfte att öka attraktionskraften och enkelheten att besöka centrum. Ett parkeringshus med hög grönytefaktor vid Resecentrum är en naturlig del i arbetet. 

66. Införa gratisparkering för pendlare på Resecentrum.

67. Fastställa och budgetera för en tydlig och genomarbetad cykelplan för hela kommunen, som inkluderar säker cykelparkering och tydligt uppmärkta cykelstråk på exempelvis gamla banvallen, där cykel ges företräde för ökad andel året-runt-cyklister. 

68.  Införa digitala bygglovsansökningar med digital handläggning i enlighet med detaljplanen. 

69.  Utveckla Vårviks gård till ett trevligt besöksmål i syfte att öka kunskapen om djur och natur och stadens hållbarhetsresa framåt. 

70. Utöka antalet ställplatser vid Åkerssjö för att skapa en fungerande och centralt belägen camping.

71.  Trollhättan ska bli klimatneutralt senast 2030 och för det arbetet ska ett lokalpolitiskt hållbarhetsprogram antas och fullföljas.

72. Införa en omställningsplan för fossilfri transport i centrala Trollhättan senast 2025.

73. Resurssätta och fullfölja antagen koldioxidbudget med konkreta åtgärder samt utse ansvariga tjänstemän på respektive förvaltning som kan möjliggöra en grön verksamhetsutveckling. 

74. Det kommunala bostadsbolaget ska bygga i koldioxidreducerande material där skakrav vid upphandling av träkonstruktion exempelvis kan möjliggöra plan för hållbart byggande. 

75. Inrätta ”miljöekonomer” som löpande mäter och redovisar miljömål och utfall.

76. Kommunens gamla miljöfarliga synder såsom soptippar ska åtgärdas, inte gömmas.

77. Bli ”Topp 5” i Sverige bland kommuner med mest installerad solcellseffekt per invånare genom att möjliggöra utbyggd solel på kommunens fastigheter och deponier där privatpersoner kan köpa andelar.

78. ✅ Införa hushållsnära återvinningshämtning av typen flerfackskärl.

79. Plantera fruktträd och pollinatörer på kommunens mark till nytta för medborgarna.

80. Aktivt arbeta med att införa en giftfri förskola bland annat genom att få bort mikroplaster.

81. ✅ Utveckla arbetet med att minska matsvinnet i stadens skolor och övriga verksamheter. 

82. Certifiera avloppsslam för återföring till lantbruket och ökad cirkularitet i staden. 

83. Verka för fler livsmedelsföretag i kommunen genom större odlingslotter i samverkan med näringen och om möjligt få till lokala leveransavtal i upphandlingar i syfte att bidra till ett stärkt lokalt matkluster.

84.  ✅ Införa aktivt matchningsarbete mellan arbetssökande med försörjningsstöd och reellt behov på arbetsmarknaden genom att identifiera vilka bristyrken i kommunen och samverka med Arbetsförmedlingen och näringslivet för att skapa Jobbspår.

85. Staden ska villkora de utbildningsinsatser man bekostar med motkravet att reellt kompetensbehov måste finnas och att utbildningen fullföljs (Helsingborgsmodellen) i syfte att aktivt öka antalet människor som går från försörjningsstöd till självförsörjning med stöd av utbildningsinsats.

86. Möjliggöra för lokalt mikrolån till nyanlända och andra som uppbär försörjningsstöd och önskar starta eget.

87. Ge Eidar i uppdrag att skapa lokaler för mikroföretagarmiljöer på Kronogården för ökad företagsamhet i området.

88. Ombilda fler hyresrätter till bostadsrätter – för att möjliggöra bostadskarriär i det egna området, framförallt i Kronogården och Lextorp. 

89. ✅ Kommunen ska, tillsammans med företagen, arrangera sommarjobbsmässa och säkerställa minst 500 sommarjobb i samarbete med näringslivet.

90. Införa etableringslån istället för försörjningsstöd till nyanlända med asylskäl. Detta ska återbetalas efter att personen uppnår egen försörjning, efter matchning och utbildning mot arbetsplats med kompetensbrist. 

91. Verka för att avskaffa rätt till tolk efter mer än tre år i Sverige i syfte att öka motivationskraften att lära sig språket och bli en aktiv del i det svenska samhället. 

92. Införa grundläggande obligatoriskt utbildningspaket med praktik för samtliga som uppbär försörjningsstöd och är arbetslösa inom service, vård, handel eller transport/logistik i syfte att möjliggöra en första fot in på arbetsmarknaden och sänka tröskeln till ett lokalt nätverk bland arbetsgivare. 

93. ✅ Utbildningsanordnare ersätts inte per deltagare, utan per avklarad verksamhetspoäng och vid avklarad kurs med godkänt betyg. Fokus ska ligga på resultat och att korta vägen mot arbete eller högre studier.

94. Senast 2025 ska vi placera oss Topp 25 i Svenskt Näringslivs ranking, avseende både upplevt näringslivsklimat och upplevd konkurrens från kommunens egna verksamheter. 

95. Öka det kvinnliga företagandet genom stimulans och möjlighet till verksamhet inom exempelvis omsorgsyrken.

96. Införa ett konkurrensutskott under Kommunstyrelsen med syfte att säkerställa företagarens möjlighet till goda förutsättningar i relation till kommunens ställning som upphandlare och utövare. 

97. Tillåta längre öppettider på krogen för att möjliggöra ett utvecklat krog- och besöksliv i staden.  

98. Införa gemensam handläggning av tillstånd för företagare – för att minimera taxorna samt införa Rättviksmodellen, vilket betyder att kommunen bara får fakturera för tillsyn.  

99. Möjliggöra ett utvecklat Fall- och slussområde för utökad turism och besöksnäring.

100. ✅ Arbeta fokuserat med lokala alternativ i upphandlingarna genom direktupphandling mot lokala aktörer. 

101. Utbilda samtliga politiker och tjänstemän om företagandets villkor.

102. Göra det möjligt för fristående aktörer inom skola och omsorg att hyra lokaler av staden och dess bolag samt stärka möjligheten till omvänt förfarande mot privata fastighetsägare.

103. Införa ”Företagens dag” med öppet hus för de företag som vill visa upp sin verksamhet för unga och arbetssökande samt återinföra praktiken för niondeklassare. 

104. ✅ Införa ”årlig nobelfest” där Trollhätteambassadörer, goda initiativ för stadens utveckling och företagare kan uppskattas, hyllas och ges utmärkelser för att premiera tillväxt och lyfta lokalt näringsliv.

105. Öka andelen företagare per capita generellt och kvinnligt företagande mer specifikt genom att möjliggöra för verksamhetsutövande och upphandling inom typiskt kvinnliga yrkesområden såsom vård och omsorg. 

106.  Dela upp stora upphandlingar i mindre delar så att fler lokala aktörer kan vara med.

107. ✅ Säkra Trollhättan-Vänersborgs flygplats långsiktigt och stärka dess beredskapsstyrka.

108. Möjliggöra för autonoma fordon i staden genom att ingå pilotsamarbeten med näringsliv och utvecklare. 

109. Införa hårdare tillsyn med direkt påföljd för företag som inte fullföljer myndighetskrav (exempelvis försäljning av smuggeltobak) i syfte att stävja osund konkurrens.

110. ✅ Verka för byggandet av ett hotell i centrum, i kvarteret Minerva, för ett stärkt utbud och näringsliv i centrala staden. 

111. Möjliggöra för höghöjdsbana i Trollhättans fall- och slussområde. 

112. ✅ Verka för kreativ transportkoppling, såsom exempelvis ”förarlös linbana” mellan Överby och Innovatum och centrala staden i syfte att stärka stadens tre noder och utveckla attraktionskraften och besöksvärdet på orten. 

113. ✅ Nyttja nedlagda slussfåror för att skapa publika mötesplatser, såsom exempelvis amfiteater där sommarunderhållning kan erbjudas. 

114. Möjliggöra utbyggnation av inomhushall för fotboll samt friidrottsarena på Edsborg. 

115. ✅ Utveckla satsningar på tjejidrott för att främja högre grad av jämställdhet redan i ung ålder. 

116. ✅ Utveckla stadens lekplatsutbud ytterligare och då främst med koppling mot skogsmiljö och friluftsliv i syfte att öka barnens kännedom om naturens alla ekosystem. 

117. Verka för att dra in föreningsbidrag till de föreningar med tveksamma eller knapphändiga verksamhetsberättelser i syfte att stävja bidragsfusk.

Vi älskar det trygga Trollhättan!

Trygghet i skolan, på vägen hem, ut på arbetsmarknaden, eller som äldre i omsorgen.

Mycket är bra, faktiskt riktigt bra i vår stad, men det finns också saker som kan bli bättre. Då tänker jag till exempel på att många Trollhättebor känner sig otrygga när man rör sig ute på kvällen, mer än 30 procent av Trollhätteborna går en omväg hem. Eller att var tredje niondeklassare går ur grundskolan med ej godkända betyg. Och att 25 procent av Trollhättans vuxna inte har ett arbete att gå till, och att nära var femte Trollhättebo lever av bidrag – siffror som ligger långt över riksgenomsnittet och som får stora konsekvenser för välfärden och tryggheten i Trollhättan eftersom det kostar enorma summor pengar varje år.

Jag tänker på alla de äldre som behöver komma in på ett äldreboende, som får ställa sig i kö eftersom att det inte finns tillräckligt med platser. Jag säger att det är ovärdigt.

Socialdemokraterna har alltid styrt Trollhättan, men nu är det dags för ett skifte som tar tag i problemen. Därför har vi Moderater i Trollhättan tagit fram en lista med 117 punkter som kommer göra Trollhättan till en bättre plats att växa upp, leva och åldras i. Vi har svaren på de frågor som måste lösas.

Peter Eriksson
Moderaterna Trollhättan

Peter Eriksson - Moderaterna i Trollhättan
0:00 / 0:00
Från rött till blått